Leveringsbetingelser

Alle ydelser fra extri:co leveres i henhold til nedenstående leveringsbetingelser. Ydelserne kan bestå i timeydelser, løbende ydelser, udstyr og/eller software (Leverancen).

Kunden bemyndiger sin til enhver tid værende it-ansvarlige eller anden sædvanlige kontaktperson til i enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning over for extri:co, herunder til at afgive ordrer under samt til at ændre den allerede indgåede Aftale.

Såfremt der foretages yderligere leverancer afledt af eller på anden måde forbundet med Leverancen, vil Leveringsbetingelserne også finde anvendelse på udførelsen af disse leverancer.

Aftalte ydelser

Leverancen er nærmere specificeret i de i Aftalen tiltrådte servicemoduler. Servicemodulerne udgør en udtømmende beskrivelse af Leverancen og de krav, der kan stilles til Leverancen. extri:co forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de aftalte specifikationer i det omfang dette ud fra en saglig vurdering skønnes hensigtsmæssigt for Kunden, Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i modulbeskrivelserne som grundlag for Leverancen. Oplysninger, som extri:co har fremsat i brochurer, prislister, annoncer, forudgående tilbud, på internettet eller mundtligt, er uden relevans for bedømmelsen af Leverancen.

extri:co’s forpligtelser

Det påhviler extri:co loyalt at opfylde Aftalen og efterleve de heri indeholdte vilkår. extri:co er forpligtet til at rådgive Kunden, i det omfang Kunden efterspørger rådgivning i tilknytning til udførelsen af de opgaver, der måtte påhvile Kunden. extri:co kan evt. henvise til tredjemand, i det omfang extri:co ikke har ressourcer inden for området, Kundens opgaver vedrører. extri:co skal stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af Leverancen. extri:co er til enhver tid berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til Aftalen, med andre tilsvarende ressourcer. Leverancerne skal udføres i overensstemmelse med god it-skik og i henhold til de aftalte specifikationer.

Kundens forpligtelser

Kunden skal stille kvalificeret personale til rådighed for extri:co i forbindelse med udførelsen af Leverancerne og i påkrævet omfang forsyne extri:co med de oplysninger og det eventuelle materiale, der er nødvendigt for extri:co’s opfyldelse af sine forpligtelser. Kunden skal herunder påse, at oplysninger er præcise, og at de personer, som kunden involverer har tilstrækkelig viden om kundens krav og Kundens it-system, og at de i øvrigt kan træffe fornødne beslutninger uden ugrundet ophold.

Kunden skal i den daglige drift drage omsorg for, at Kundens it-miljø, (herunder evt. hostet eller driftet miljø hos extri:co) anvendes i overensstemmelse med gældende forskrifter herfor og god it-skik i øvrigt. Særligt skal fremhæves Kundens pligt til at opfylde de til enhver tid gældende anbefalinger fra extri:co eller producenter med hensyn til tekniske og driftsmiljømæssige forhold, at have en konfiguration, der kan håndtere nye opdateringer/releases af det programmel, der er omfattet af extri:co’s evt. drifts- eller hostingydelse, og i øvrigt følge extri:co’s anvisninger vedrørende installation og anvendelse af it-miljøet.

Kunden er indforstået med at skulle bære enhver omkostning i forbindelse med konfigurations- og systemændringer, som nødvendiggøres på grund af ændringer i programmel, der eventuelt driftes/hostes under Aftalen. Er Kunden ikke indstillet på at afholde de nødvendige omkostninger i den forbindelse, bortfalder extri:co’s forpligtelser i henhold til Aftalen, i det omfang dette er sagligt begrundet.

Kunden er ansvarlig for, at der etableres mulighed for onlineopkobling til de dele af Kundens it-system, der måtte befinde sig uden for extri:co’s lokationer, i overensstemmelse med extri:co’s til enhver tid gældende specifikationer. Kunden skal i tilfælde af udførelse af Leverancerne hos Kunden stille enhver rimelig facilitet og ressource til rådighed for extri:co, såsom personale, lokaler med rimelige adgangs-, plads-, lys- og vinduesforhold, arbejdsfaciliteter (fx kontorartikler, pc’er og pc-software) og kommunikationsfaciliteter.

Kunden skal sikre det it-miljø, extri:co’s medarbejdere arbejder i/med, så der ikke opstår risiko for tab eller skader på Kundens it-systemer, herunder tab af eller skade på data. Kunden skal herunder sikre, at der er taget tilstrækkelig backup, inden extri:co’s medarbejdere får adgang til Kundens it-miljø, så extri:co uden risiko for tab af data kan udføre de aftalte Leverancer. Backup skal omfatte enhver form for data og software, herunder data der måtte vedrøre igangværende projekter eller opgaver, hvori extri:co er involveret. extri:co tager, medmindre det er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Parterne, ikke backup af sådanne data, uanset om dataene er frembragt af extri:co.

Kunden forudsættes at have de for Leverancernes udførelse nødvendige licens-rettigheder, og skal skadesløsholde extri:co for ethvert krav denne måtte blive mødt med fra tredjemand som følge af manglende opfyldelse af denne forpligtelse.

Kunden vil i øvrigt udvise den fleksibilitet og samarbejdsvilje, der er påkrævet med henblik på en hensigtsmæssig levering af Leverancen.

Dokumentation og vejledning

extri:co udarbejder ikke dokumentation for Leverancen, medmindre dette er aftalt og specificeret i Aftalen. Med leverancer af udstyr/standardsoftware følger dog produktbeskrivelser og brugervejledninger (på dansk eller engelsk), i det omfang sådanne er udarbejdet og leveret fra producent.

Levering og leveringstid

Eventuelle aftalte leveringsterminer fremgår af Aftalen. Er der ikke aftalt et leveringstidspunkt, kan hver Part med et rimeligt skriftligt varsel fordre den aftalte leverance effektueret. Et eventuelt aftalt leveringstidspunkt er omtrentligt.

Medmindre andet er aftalt, anses levering af udstyr/software for sket, når dette er udleveret fra extri:co’s lager (ab lager)/stillet til rådighed for Kunden online, og extri:co påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv., medmindre andet fremgår af Aftalen. extri:co kan på Kundens opfordring og for dennes regning og risiko foranledige transporten gennemført. Levering er i så fald sket ved extri:co’s overgivelse af udstyr eller programmel til fragtmand. Skal extri:co efter aftale med Kunden udføre installationen af udstyr, er leveringstidspunktet den dag, hvor produkterne fysisk overgives til Kunden på det aftalte leveringssted. For standardsoftware er leveringstidspunkt i givet fald det tidspunkt, hvor standardsoftwaren er installeret i Kundens it-miljø, således at Kunden har adgang til dette

Risikoen for udstyr og standardprogrammel overgår i alle tilfælde til Kunden på leveringstidspunktet.
For timeydelser sker levering løbende, efterhånden som timeydelserne udføres af extri:co. Skal der udføres programmering eller skal der udføres en opgave med et egentligt resultatansvar, anses levering for sket, når Leverancen er stillet til rådighed for Kundens brug.

Løbende ydelser anses for leveret i takt med Kundens udnyttelse af de aftalte ydelser.

Forsinkelse og udskydelse

Et eventuelt aftalt leveringstidspunkt er fastsat af extri:co efter bedste skøn og baseret på de oplysninger m.v. som er indeholdt i Parternes aftale. Hvis en af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse med opfyldelsen af Partens forpligtelser under Aftalen, skal Parten uden ugrundet ophold meddele dette til den anden Part. Det påhviler herefter Parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt.

extri:co kan udskyde leveringstidspunktet med 14 dage, uden at Kunden af den grund kan udøve nogen beføjelser over for extri:co. Såfremt levering fortsat ikke har fundet sted 3 måneder efter aftalt leveringstidspunkt, kan Kunden hæve aftalen i forhold til den forsinkede del af Leverancen. Eventuelle krav om erstatning er underlagt de begrænsninger der følger af Parternes aftale.

Opfylder Kunden ikke sine forpligtelser i henhold til Aftalen, eller hindres extri:co på anden måde i at opfyldelse sine forpligtelser som følge af årsager, der kan tillægges Kunden, skal extri:co være berettiget til at kræve fastsatte frister for udførelse af Leverancen udskudt med varigheden af forsinkelsen samt en rimelig opstartsperiode efter forsinkelsens ophør.

extri:co er, uanset om extri:co kræver udskydelse af fastsatte leveringstidspunkter, endvidere berettiget til at kræve meromkostninger dækket, som følge af at extri:co’s ressourcer allokeret til Leverancen ikke har kunnet udnyttes optimalt.

Mangler og reklamationsret

Mangler
Der foreligger en mangel ved det leverede, såfremt Leverancen ikke opfylder de aftalte specifikationer, og forudsat der ikke er tale om mindre væsentlige afvigelser, som ikke hindre Kunden i at anvende Leverancen til det påtænkte formål.

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er extri:co berettiget til betaling efter medgået tid for rettelser af alle fejl og mangler i leverede varer/ydelser til Kunden. extri:co er altid berettiget til betaling efter medgået tid – herunder tid anvendt til undersøgelser, såfremt Kunden reklamerer over en fejl og det viser sig, at fejlen ikke eksisterer, eller at fejlen ikke er extri:co’s ansvar.

Ovenstående udgør en udtømmende beskrivelse af extri:co’s ansvar i forbindelse med mangelfulde leverancer, og bestemmelsen skal læses i sammenhæng med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse Leveringsbetingelser.

Reklamationsret- og pligt samt ansvar

Timeydelser
Det påhviler Kunden at kontrollere Leverancen og straks at indberette eventuelle mangler til extri:co. Reklamation skal under alle omstændigheder være extri:co i hænde senest én måned efter udførelsen.

extri:co skal påbegynde afhjælpning af mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner extri:co, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan extri:co i stedet, til fuld og endelig afgørelse, indrømme Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde leverance eller tilbagebetale vederlaget for den mangelfulde timeydelse, hvis denne grundet manglerne er ubrugelig for Kunden.
Kunden kan, hvis manglerne er væsentlige, ophæve Aftalen ex nunc og kræve erstatning med de begrænsninger, der følger af disse Leveringsbetingelser.

Hardware og standardsoftware
extri:co er ikke ansvarlig for mangler i udstyr eller software, som extri:co ikke selv har produceret, og som alene forhandles af extri:co. extri:co påtager sig alene at viderebringe Kundens reklamation til producenten af sådant udstyr eller software, og Kundens rettigheder over for producenten følger den reklamations- eller garantiret, der er tilknyttet produktet fra producentens side.

Løbende ydelser
Det påhviler Kunden at kontrollere Leverancen og straks at indberette eventuelle mangler til extri:co. Reklamation skal under alle omstændigheder være extri:co i hænde senest én måned efter udførelsen.

extri:co skal påbegynde afhjælpning af mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner extri:co, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan extri:co i stedet, til fuld og endelig afgørelse, indrømme Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde Leverance eller tilbagebetale vederlaget for den mangelfulde Leverance.

Kunden kan, hvis manglerne er væsentlige, ophæve Aftalen ex nunc og kræve erstatning med de begrænsninger, der følger af disse Leveringsbetingelser.

Ejendomsforbehold og tilbageholdelsesret

Leverancen er solgt med ejendomsforbehold og er extri:co’s ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af extri:co på Kundens vegne.

Brugsrettigheder til standardsoftware eller udviklingsarbejde overgår til Kunden, når effektiv betaling har fundet sted.

Er der tale om resultatet af timeydelser eller leveres en løbende ydelse, kan extri:co udøve tilbageholdelsesret i disse indtil effektiv betaling har fundet sted, ligesom extri:co er berettiget til at tilbageholde fremtidige ydelser uden ansvar. Tilbageholdelsesretten kan effektueres uden varsel og ansvar.

Ansvarsbegrænsning

extri:co’s afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne Aftale omfatter i øvrigt ikke (a) fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end extri:co eller som følge af Kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/programmel, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, (b) fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med extri:co’s skriftlige instruktioner, (c) fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side, (d) manglende opfyldelse af anvisninger og forpligtelser i tilknytning til extri:co’s udførelse af de aftalte Leverancer, og (e) manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i Parternes Aftale.

extri:co fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der opstår, i forbindelse med at extri:co stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af Kunden eller tredjemand.
Såfremt en misligholdelse beror på forhold hos extri:co’s underleverandører, som extri:co ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, vil extri:co’s ansvar overfor Kunden være begrænset i samme omfang som underleverandøren har begrænset sit ansvar overfor extri:co. extri:co vil således kun kunne holdes ansvarlig for underleverandørens mangelfulde ydelser, dersom Leverandøren enten burde have forudset misligholdelsen ved aftalens indgåelse, eller dersom det krav Kunden gør gældende overfor extri:co giver extri:co et berettiget regreskrav overfor Underleverandøren.

extri:co kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til Aftalen, og er der tale om en løbende ydelse, det halvårlige vederlag for denne ydelse.

extri:co er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af it-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes extri:co’s uagtsomhed. Som indirekte tab kategoriseres blandt andet omkostninger forbundet med merforbrug af interne og eksterne ressourcer samt tab som følge af betaling for overarbejde, og tab som følge af meromkostninger ved anskaffelse af erstatningsydelser.

extri:co har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager extri:co sig intet produktansvar.

Force majeure

Ingen af Parterne hæfter for en misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes forhold, som Parterne ved Aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder strejker og lockout og andre forhold, som efter dansk ret omfattes af begrebet force majeure.

Tvister

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved extri:co’s vedtægtsbestemte hjemting.

 

Særlige betingelser for standardsoftware/udviklingsarbejde

I det omfang extri:co leverer standardsoftware eller udvikler kode eller andre materialer m.v. til Kunden under et servicemodul finder nedenstående bestemmelser anvendelse som supplement til øvrige vilkår indeholdt i parternes aftale.

Licensbetingelser og disses forrang

Kunden er gjort bekendt med, at brugen af den software der leveres er underlagt supplerede betingelser, eksempelvis licensbetingelser, og Kunden er pligtig til at orientere sig i sådanne betingelser og respektere disse.

Vilkårene kan i den forbindelse optræde som en integreret del af softwaren. Indhold i betingelserne vedrørende brugsrettigheder og afhjælpning af fejl og ansvar i øvrigt har forrang i forhold til indholdet i disse Leveringsbetingelser.

Kunden er bekendt med, at softwaren er beskyttet som ophavsretligt værk, og er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med programmel, der er beskyttet af ophavsretsloven, og med mindre andet fremgår af licensbetingelserne gældende for softwaren, opnår Kunden en ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at bruge softwaren internt i Kundens virksomhed, og under skyldig hensyntagen til de begrænsninger der måtte gælder i forhold til eksempelvis brug i koncernforbundne selskaber og antal brugere. Kunden har herunder alene ret til at kopiere, ændre, vedligeholde og videreudvikle software i det omfang dette fremgår af præceptive regler i ophavsretsloven.

Kunden er pligtig at sikre sig, at denne erhverver de fornødne licensrettigheder, og er i øvrigt indforstået med at indrømme extri:co eller tredjemand adgang til at foretage audit eller kræve nødvendige oplysninger udleveret med henblik på at verificerer, at Kunden er korrekt licenseret.

Individuelt udviklet software

Skal extri:co under Aftalen udvikle software, herunder eventuelt udarbejde eller levere tilhørende dokumentation, brugermanualer eller lignende, tilfalder ejendoms- og ophavsretten til softwaren og det dertil hørende materiale extri:co. extri:co kan som konsekvens heraf frit disponere over dette i enhver henseende.

Kunden opnår en brugsret til denne software og det dertil relaterede materiale i overensstemmelse med indholdet i Parternes Aftale. Følger andet ikke af Aftalen, er der tale om tidsubegrænset, ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at anvende softwaren i den juridiske enhed, der har erhvervet retten hertil og til det antal brugere, der er anført i Aftalen. Kunden har herunder alene ret til at kopiere, ændre, vedligeholde og videreudvikle software i det omfang dette fremgår af præceptive regler i ophavsretsloven. Brugsretten kan være betinget af opretholdelse af vedligeholdelsesaftaler.

Software, der skal udvikles af extri:co, skal udvikles og programmeres efter de retningslinjer og specifikationer, der aftales mellem Parterne. extri:co er alene ansvarlig for, at softwaren lever op til de specifikationer, der følger af Aftalen, og extri:co påtager sig intet ansvar for integrationsmuligheder mv., medmindre dette er specificeret i Aftalen. extri:co påtager sig ingen forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af specialprogrammeret software. Ønsker Kunden udviklingen dokumenteret, skal dette særskilt fremgå af Aftalen.

Det er op til Kunden, for egen regning, at foretage behørig testning af softwaren i et testmiljø hos Kunden, der modsvarer det driftsmiljø, hvor resultatet af extri:co’s udvikling efterfølgende skal sættes i drift. Dette for at begrænse eventuelle følgevirkninger af fejl i Leverancen.

Vælger Kunden på et senere tidspunkt at installere nye releases/versioner af det standardprogrammel, den individuelle software er udviklet til brug sammen med, er det Kundens eget ansvar at sikre den fortsatte integration og funktionalitet, og extri:co indestår ikke for, at den individuelle software kan fungere sammen med senere releases og versioner.

extri:co indestår for, at den af extri:co udviklede software ikke krænker tredjemands ret, herunder patent- eller ophavsrettigheder af nogen art.

 

Særlige vilkår for løbende ydelser

I det omfang extri:co skal drifte eller hoste hele eller dele af Kundens it-løsning eller i øvrigt levere en løbende ydelse til kunden i form af eksempelvis support eller vedligeholdelse, finder nedenstående anvendelse som supplement til øvrige vilkår indeholdt i parternes aftale.

Transitionsfase og opstart af drift/hosting

extri:co skal forberede en aktivitets- og tidsplan for extri:co’s overtagelse af driften af hele eller dele af Kundens it-miljø eller hosting af dette. På extri:co’s forespørgsel skal Kunden deltage heri i nødvendigt omfang, herunder i tests mv.

Kunden er ansvarlig for at tilvejebringe alle nødvendige og efterspurgte oplysninger om Kundens eksisterende it-miljø. Evt. integrationsbehov til andre produkter og ydelser, krav til opsætningsparametre, dataformater mv. skal være indeholdt i Aftalen. I modsat fald skal ydelsen opfattes som en isoleret leverance.

extri:co er berettiget til i rimeligt omfang at forlænge transitionsperioden, og dermed tidspunktet for opstart på drift eller hosting, hvor forlængelsen er begrundet helt eller delvist i Kundens forhold, herunder manglende bidrag om dokumentation for Kundens it-miljø.

Opstartsdagen er den dag, hvor transitionsperioden er afsluttet, og extri:co påbegynder levering af drifts- eller hostingydelsen. Der kan i Aftalen være aftalt et tidligere tidspunkt for fakturering af ydelser.
I tilfælde af at opstartsdagen for den aftalte drift/hosting udskydes med mere end 3 måneder i forhold til det aftalte opstartstidspunkt, er Kunden berettiget til at annullere Aftalen uden varsel. Kunden opnår ingen misligholdelsesbeføjelser i forbindelse hermed, og skal godtgøre extri:co for dennes tidsforbrug og omkostninger i øvrigt i transitionsfasen.

extri:co’s software, udstyr og vejledninger m.v.

I det omfang extri:co anvender eget udstyr, programmel, vejledning etc. i forbindelse med leveringen af de aftalte ydelser, beholder extri:co alle rettigheder hertil, uanset hvordan dette måtte indgå i ydelsen.

Kunden er ansvarlig for at gøre sig bekendt med og overholde de licensvilkår der til enhver tid måtte være gældende for softwaren stillet til rådighed af extri:co som en del af ydelsen. Uanset foranstående er extri:co dog ansvarlig for at sikre, at Kunden lovligt kan bruge softwaren stillet til rådighed af extri:co som en del af ydelsen på den i Aftalen specificerede måde.

Hvis ikke andet følger af licensvilkårene for software stillet til rådighed af extri:co som en del af ydelsen, får Kunden i aftaleperioden en tidsbegrænset, uoverdragelige og ikke-eksklusiv brugsret til den software og hardware, som indgår i ydelsen i den juridiske enhed, der har erhvervet retten hertil og til det antal brugere, der er anført i Aftalen. Kunden har herunder alene ret til at kopiere, ændre, vedligeholde og videreudvikle software i det omfang dette fremgår af præceptive regler i ophavsretsloven.

Kunden opnår ingen ejendomsret, ophavsret eller anden ret til det udstyr, software eller andet materiale, så som vejledninger og dokumentation som indgår i Leverancen.

Servicemål

extri:co tilstræber at opretholde en høj oppetid for driften/hostingydelsen, men garanterer ikke for, at der ikke kan være driftsforstyrrelser. På tilsvarende vis tilstræber extri:co at reagere i overensstemmelse med god it-skik ved kundens rekvirering af supportydelser.

extri:co påtager sig alene at overholde specifikt aftalte servicemål (SLA) indeholdt i parternes Aftale.
Dersom Aftalen indeholder SLA’er vil extri:co foretage måling og beregning af overholdelsen af aftalte servicemål. extri:co skal desuden løbende stille rapportering på overholdelsen af aftalte servicemål til rådighed for Kunden.

Dokumentation og vejledninger

Leverancerne dokumenteres alene i det omfang dette er aftalt. Skal der således udarbejdes procedurebeskrivelser til servicedesk, driftsmanualer eller lignende, vil tid medgået hertil faktureres særskilt og er ikke en del af den ydelse der leveres under en fast afgift. Eksisterende driftsmanualer, vejledninger m.v. udleveres ikke uden forudgående aftale til Kunden.

Såfremt det er aftalt, at extri:co skal udarbejde dokumentation for ydelserne, eller vejledninger i øvrigt, udleveres sådant materiale ved levering, og extri:co skal herefter løbende holde sådant materiale opdateret. I forbindelse med gennemførelse af ændringer, skal extri:co samtidig opdatere materialet på behørig vis.

Kunden er alene efter nærmere aftale berettiget til at udlevere dokumentation m.v. udarbejdet eller udleveret af extri:co til tredjemand i forbindelse med og til brug for tredjemands overtagelse af ydelser omfattet af Aftalen.
extri:co kan betinge en udlevering af, at oplysninger der kan karakteriseres som forretningshemmeligheder tilhørende extri:co, er udtaget af dokumentationen.

Kunden anerkender, at al materiale relateret til udførelsen af ydelserne under Aftalen er ophavsretligt beskyttet som værk, og at alle rettigheder tilkommer extri:co.

Indeksregulering

Løbende drifts-, hosting-, support- og konsulentaftaler vil blive indeks reguleret hvert år i forhold til nettoprisindekset, dog minimum med en stigning på 2,55%.

Ejendomsret til data

Kunden har alle rettigheder til egne data, som indgår i drifts- eller hostingmiljøet og eventuelle udviklings- og testmiljøer.

Data, som extri:co genererer, eller som genereres automatisk af extri:co’s programmel i forbindelse med Aftalens opfyldelse, herunder Kundens brug eller overvågning af brugen af drifts- eller hostingydelsen, må extri:co alene benytte til udførelse af drifts- eller hostingydelsen og Aftalens opfyldelse i øvrigt over for Kunden, samt i statistisk henseende, når oplysningerne er anonymiseret.

Kunden er ansvarlig for, at behandlingen af alle Kundens data indlagt i drifts- eller hostingmiljøet og eventuelle udviklings- og testmiljøer behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning samt øvrig gældende lovgivning, samt at dataene ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden skadesløsholder extri:co for eventuelle krav, extri:co måtte blive mødt med som følge af behandling af Kundens data.

Sikkerhed og data

extri:co er forpligtet til at opretholde et højt sikkerhedsniveau i leveringen af ydelsen. extri:co skal således i overensstemmelse med god it-skik sikre dennes it-miljøer fysisk mod uvedkommendes adgang, brand mv, samt sikre en logisk opdeling af ydelsen. extri:co indestår herunder for, at extri:co løbende beskytter sit netværk og generelle it-miljø med opdaterede, markedsledende sikkerheds- og antivirusprogrammer, men påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for uautoriseret adgang til eller misbrug af Kundens data.

I det omfang extri:co får udarbejdet revisionsapporter, sikkerhedsrapporter eller tilsvarende, er Kunden berettiget til at få sådanne udleveret uden vederlag. extri:co er berettiget til at fjerne evt. fortrolige oplysninger indeholdt heri.
Kunden er i enhver henseende ansvarlig for Kundens data, herunder den lovlige anvendelse sammen med ydelsen, og den databehandling, der sker i den forbindelse.

Kunden er ansvarlig for at sikre, at der tages behørig backup af Kundens data. extri:co er alene ansvarlig for Kundens datatab i det omfang, ydelsen omfatter en forpligtelse for extri:co til at tage backup heraf, og i så fald alene for leveringen af den specificerede ydelse herom.

Kunden er ansvarlig for at have udlæst al relevant data før Aftaleperiodens udløb, idet al data slettes uden gennemgang af extri:co efter Aftaleperiodens udløb.

Persondata

I forhold til evt. persondata opbevaret eller behandlet ved brug af ydelsen, er Kunden dataansvarlig og extri:co databehandler.

extri:co (databehandleren) handler alene efter instruks fra Kunden (den dataansvarlige). extri:co skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. extri:co skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Kunden er til enhver tid ansvarlig for, at der i drifts- eller hostingmiljøet ikke indlægges og behandles personoplysninger i strid med persondatalovgivningen. Overtrædelse heraf bliver betragtet som en væsentlig misligholdelse af Aftalen, der berettiger extri:co til at ophæve Aftalen. extri:co gør opmærksom på datatilsynets retningslinjer og vejledninger, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

Kunden skal holde extri:co skadesløs i tilfælde af, at extri:co forvolder skade som følge af extri:co’s behandling af personoplysninger i overensstemmelse med instruks fra Kunden eller i øvrigt efter denne Aftale.

extri:co skal holde Kunden skadesløs i tilfælde af, at extri:co forvolder skade, som kan henføres til extri:co’s behandling af personoplysninger i modstrid med Kundens instruks eller i øvrigt i strid med Aftalen.

Sikkerhedsforskrifter

extri:co skal overholde Kundens til enhver tid gældende sikkerhedsforskrifter, beredskabsplan, sikkerhedsprocedurer og -regulativer, i det omfang disse er udleveret til extri:co på aftaletidspunktet og godkendt af extri:co. Det er Kundens ansvar, at extri:co har kendskab til disse.

Eventuelle ændringer i sikkerhedskrav eller fremlæggelse af nye retningslinjer efter Aftalens indgåelse håndteres som en ændring.

Udlån og tilbagelevering af udstyr og programmer m.m.

Værktøjer, udstyr, materialer og andet, der er stillet til rådighed af Kunden, må kun anvendes af extri:co til udførelse af den aftalte Leverance. Efter afslutning af Leverancen, skal værktøjer m.m. uden ugrundet ophold tilbageleveres til Kunden.

Brug af underleverandører

extri:co er berettiget til at lade hele eller dele af Leverancen udføre af en eller flere underleverandører. extri:co skal i givet fald på forlangende oplyse Kunden om, hvilke dele af opgaven der udføres af en underleverandør.